UTYLIZACJA ODPADÓW ORGANICZNYCH

Ekologiczne utylizowanie odpadów organicznych metodą pirolizy niskotemperaturowej z pełnym oczyszczeniem gazów popirolitycznych.

Jednym z podstawowych problemów każdej gospodarki są odpady, w tym odpady organiczne.

Nasza firma posiada technologię opartą o proces pirolizy niskotemperaturowej i oczyszczania metodami katalitycznymi i adsorpcyjnymi gazów popirolitycznych.

Instalacja składa się z jednej lub wielu komór pirolitycznych, gdzie następuje proces gazyfikacji odpadów stałych i ciekłych do gazu organicznego i CO2.

Gaz ten jest podawany do dopalacza katalitycznego, gdzie następuje pełne katalityczne utlenienie organiki do H2O i CO2 z wydzieleniem olbrzymiej ilości ciepła poreakcyjnego towarzyszącego procesowi katalizy. Ciepło to jest odzyskiwane w wymienniku ciepła, a cały proces jest zamknięty całkowicie ekologicznie przez filtr adsorpcyjny.

Opracowany został typoszereg instalacji utylizacyjnych o wydajności: 1 tony/dobę, 10 ton/dobę, 100 ton/dobę do 1000 ton/dobę.

Gaz emitowany do atmosfery z procesu utylizacji zawiera jedynie 10 mg C/Nm3, co umożliwia spełnienie wszystkich norm europejskich w zakresie ekologii.

Odpady ekologiczne pozostające po procesie nasza firma zagospodarowuje przemysłowo.