INSTALACJE ADSORPCYJNO – KATALITYCZNE

Adsorpcyjno – katalityczna instalacja do oczyszczania dużych objętości powietrza zawierających niewielkie stężenia związków organicznych.

Podstawowym ograniczeniem wszelkich znanych nam metod oczyszczania dużych objętości powietrza, zawierających stosunkowo niskie, a jednak groźne ilości związków organicznych, jest olbrzymia energochłonność oczyszczania gazów, nawet opisanymi wcześniej metodami katalitycznymi. W 1991 roku nasza firma wdrożyła technologię nie posiadającą tej wady. Technologia ta jest połączeniem adsorpcji i katalizy, gdzie gazy organiczne wstępnie są „zbierane” w adsorberze, a potem desorbowane przez niewielki dopalacz katalityczny, który zawsze w procesie desorpcji pracuje autotermicznie. Konsumpcja energii na oczyszczenie 1 m3 gazu tą metoda wynosi 1 W!

Dopalacz katalityczny oczyszcza związki organiczne o stężeniach niejednokrotnie kilkadziesiąt razy większych niż przyjmowane przez adsorber.

Rozwiązanie to jest zalecane do oczyszczania gazów o stężeniu organiki od 2 mg/m3 do 700 mg/m3.

Opracowaliśmy typoszereg instalacji adsorpcyjno-katalitycznych od 10000 m3/h do 300000 m3/h.